RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

Wanneer uw medewerker langdurig ziek is en niet in de eigen organisatie kan re-integreren verplicht de Wet Verbetering Poortwachter u ertoe een re-integratie traject 2e spoor op te starten. Binnen zes weken nadat is geconcludeerd dat er binnen het eigen bedrijf geen mogelijkheden zijn tot re-integratie dient een 2e spoor traject te zijn opgestart. Een dergelijk traject vraagt om specifieke deskundigheid die ik u in samenwerking met ID plein – een landelijk re-integratiebedrijf – kan bieden.

In afstemming op de wensen en behoeften van de werkgever en de werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld. In eerste instantie is dit vaak voor een duur van zes maanden. Mocht het nodig zijn dan wordt de duur van de begeleiding verlengd. Een traject is er op gericht een passend en duurzaam arbeidsperspectief voor de werknemer te vinden of te creëren bij een andere werkgever. Gedurende het traject wordt eens per zes weken een rapportage opgesteld die onderdeel uitmaakt van het re-integratiedossier. Vanzelfsprekend wordt voldaan aan alle wettelijk gestelde eisen. Mocht u meer informatie willen over mijn werkwijze en aanpak in deze neemt u dan contact met mij op.